Projekt Atrakcyjni na rynku pracy

 

            Szkoła zawodowa aby optymalnie przygotowywać ucznia do zawodu musi być nowoczesna pod względem wyposażenia i nauczanych treści. Nasz Zespół koncentrując się na kształceniu młodzieży w branży rolniczej, musi uzupełniać swoją bazę praktyczną – by spełnić oczekiwania uczniów.

Wraz z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, został przygotowany projekt, który uzyskał akceptację  i dofinansowania działań z Europejskiego Funduszu Społecznego dla kierunków nauczania technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik ogrodnik, technik weterynarii. Projekt „Atrakcyjni na rynku pracy”, jest współfinansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów. Planowany termin realizacji: 1.01 2018 – 30.09 2020

Ma on na celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów  i  zmniejszenia dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. W ramach projektu będą  realizowane staże dla uczniów w zawodach aby wyposażyć ich w kwalifikacje ponadprogramowe, które sprawią, że nasi uczniowie będą lepiej postrzegani na rynku pracy niż ich rówieśnicy.

Działania zaplanowane w ramach projektu to m.in.:

I. Dostępne dla uczniów wszystkich kierunków:

Laboratorium „Biotechnologia rozrodu w medycynie weterynaryjnej i produkcji zwierzęcej”

Laboratorium „Najnowsze metody diagnostyczne w medycynie weterynaryjnej – usg, rtg, tk – przygotowanie pacjenta do badania”

Laboratorium „Anatomia dla techników weterynarii połączone z sekcją zwierząt”

Laboratorium „Najnowsze metody diagnostyczne w medycynie weterynaryjnej dużych zwierząt”

Laboratorium „Rośliny przyprawowe z uprawy amatorskiej”

Laboratorium „Nowoczesne metody rozmnażania roślin”

Laboratorium „Uszlachetnianie roślin sadowniczych -pole doświadczalne”

Laboratorium in vitro „Nowoczesne rozmnażanie roślin”

Laboratorium „Technologia uprawy roślin doniczkowych i sprzedaż roślin doniczkowych”

Język angielski (zawodowy)

Szkolenie „Zarządzanie czasem i odporność na stres”

Szkolenie „Trening interpersonalny – komunikacja i budowanie zespołu”

II. Technik architektury krajobrazu:

Szkolenie „Tworzenie zielonych ścian i ogrodów na dachu”

Szkolenie „AUTOCAD”

Szkolenie „Techniki odzyskiwania wód opadowych”

Wyjazd edukacyjny do Zespołu Ogrodów

Wyjazd studyjny na targi branżowe Dni  Zieleni – GREEN DAY

Staże zawodowe (160h)

III.  Technik hodowca koni:

Kurs jazdy konnej we wzorcowym ośrodku jeździeckim

Szkolenie „Masaż konia”

Szkolenie  z zakresu posługiwania się metodami naturalnymi w jeździectwie i pracy z ziemi

Szkolenie „I-szej pomocy weterynaryjnej dla konia i przedmedycznej dla jeźdźca”

Wyjazd studyjny “Stado Ogierów – zasady funkcjonowania i wykorzystywania ogiera do rozpłodu”

Wyjazd edukacyjny „Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada”

Staże zawodowe (160h)

IV. Technik ogrodnik:

Szkolenie „Ekologicznej produkcji owoców i warzyw”

Kurs „Florystyka”

Szkolenie/seminarium ” Nawożenie sadu po zbiorach” 

Szkolenie „Zakupu i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin”

Wyjazd studyjny – „linia produkcyjna soków tłoczonych wraz z wykładem”

Wyjazd studyjny na „Targi branżowe „Green Day”

Wyjazd studyjny „Pieczarkarnia”

Szkolenie „Ekologicznej produkcji owoców i warzyw”

Staże zawodowe (160h)

V. Technik weterynarii:

Kurs „Groomerski”

Szkolenie „Ratownictwo weterynaryjne”

Szkolenie „Masaż małych zwierząt”

Szkolenia behawiorystyczne – psy i koty 

Szkolenie „Badania nad zwierzętami zmodyfikowanymi genetycznie i ich produktami”

Wyjazd studyjny dla laboratorium diagnostycznego dla zwierząt 

 Treść Zakładki

W naszej szkole rozpoczął się nabór do projektu „Akademia Przyszłości”, w ramach którego planowane są działania dydaktyczne dla młodzieży w wieku 15-16 lat (uczniowie klas I LO) oraz realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców.

Wsparcie dla młodzieży w ramach projektu organizowane jest w celu wywarcia trwałego wpływu na postawy uczestników projektu w wyborze dalszej ścieżki rozwoju zawodowego a także:

 • stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia
 • inspirowanie do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji
 • propagowanie kultury innowacyjności
 • zapoznanie się ze środowiskiem akademickim i uczelnią, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości
 • rozbudzenia ciekawości poznawczej wśród młodzieży
 • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych działań .

Zadania dla uczestników projektu zostały tak dobrane, aby trwale wpłynęły na ich postawy i wspomogły ich  w wyborze dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

Wsparcie dla rodziców/ opiekunów prawnych w ramach projektu organizowane jest w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych. Warsztaty mają uczyć rodziców jak postępować z młodzieżą, aby rozwijać ich kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Treści programowe dla uczestników projektu oraz dla rodziców/ opiekunów prawnych będą wyrażane językiem wrażliwym na płeć i nie zawierać stereotypów  o rolach społecznych płci.

W projekcie przewidziano realizację działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat w następującej tematyce:

 • Umysł karmiony wiedzą zawsze ma apetyt na więcej -SGGW (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Zrozumieć siebie żeby zrozumieć świat autoprezentacji i rozwoju potencjału indywidualnego– SGGW (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Warsztaty twórczego myślenia-SGGW (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Zrób to sam- możliwości przedsiębiorczego wykorzystania rękodzieła-SGGW (7 grupa po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Teoria Rozwiązań Innowacyjnych Zadań – UPEMI (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Żywność i żywienie– UPEMI (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • START w biznes– UPEMI (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty trzydniowe)
 • Rozwijanie kompetencji życiowych młodzieży szkolnej– SGGW (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty pięciodniowe)

W projekcie przewidziano realizację warsztatów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów prawnych w ramach kompetencji wychowawczych i społecznych (4 grupy max po 13 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe). Projekt obejmuje ćwiczenia (programy kształcenia oraz ćwiczenia z elementami pracy w grupy prowadzone pod okiem trenerów specjalizujących się w danej tematyce, w salach szkolnych wyposażonych w niezbędny sprzęt.

Regulamin “Atrakcyjni na rynku pracy” – pobierz pdf

Regulamin “Akademia przyszłości” – pobierz pdf

Regulamin dla nauczycieli – pobierz pdf