green line2

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

     |   Regulamin rekrutacji   |  Wniosek na kurs  |

  1. P6220344 1Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zwany dalej kursem) jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych (tylko nieliczne zawody mogą być nadal kształcone w formie szkoły policealnej).
  2. Kurs obejmuje zakres jednej kwalifikacji w danym zawodzie oraz efekty wspólne dla wszystkich zawodów i zawodów pokrewnych i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach.
  3. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  4. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji, przeprowadzanego w formie pisemnej (test wyboru) oraz praktycznej (wykonanie elementu pracy zgodnie z efektami wynikającymi z podstawy programowej).
  5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji (z danego kursu) organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jest to egzamin zewnętrzny odbywający się w placówce organizującej dany kurs.
  6. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie możliwe jest dopiero po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.
  7. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie zależy od kwalifikacji.
  8. Minimalna liczba słuchaczy na kursie wynosi 20 osób.
  9. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym - w sobotę i niedzielę. Część zajęć prowadzona jest w formie e-learningu, na szkolnej platformie edukacyjnej.

W Zespole  Szkół RCKU w Piasecznie prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe  w zawodzie:

Technik hodowca  koni 

symbol cyfrowy zawodu 314203

kwalifikacje

R. 19 – organizowanie chowu i hodowli koni

R. 20 – Szkolenie i użytkowanie koni


Technik hodowca koni

to zawód dla pasjonatów. Kontakt z wspaniałymi zwierzętami, do których zaliczamy konie sam w sobie jest cudownym przeżyciem. W trakcie nauki słuchacz ma możliwość zdobycia pięknego zawodu, dzięki któremu może połączyć swoją pasję  i zamiłowanie do zwierząt. Po zakończeniu kształceniu i zdaniu egzaminów zewnętrznych w kwalifikacji R. 19 i R. 20 słuchacz otrzymuje dyplom – technika hodowcy koni. W zakres nauki wchodzą następujące zagadnienia:

kwalifikacja R. 19  - Organizacja chowu i hodowli koni

1. Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym

2. Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie

3. Prowadzenie chowu i hodowli koni

4. Żywienie koni

5. Język obcy ukierunkowany zawodowo

kwalifikacja R. 20  - Szkolenie i użytkowanie koni

1. Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów i sprzedaży

2. Użytkowanie i transport koni

3. Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym


Perspektywy zawodowe

Osoby kończące kwalifikacyjne kursy zawodowe  mogą podejmować pracę w:

1. w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni,

2. w przedsiębiorstwach agroturystycznych,

3. w przedsiębiorstwach rolnych,

4. mogą prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Free Joomla! template by L.THEME

facebook_page_plugin