green line2

O nowym egzaminie zawodowym

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

(tzw. nowy egzamin zawodowy)

Informacja w formie pdf

Informacja Dyrektora CKE

1. Czym jest egzamin zawodowy?

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono tzw. kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez OKE, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora OKE. Termin egzaminu zawodowego dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W naszym technikum egzaminy odbywają się w następujących kwalifikacjach:

 • technik ogrodnik – dwie kwalifikacje (2 egzaminy) – R.5 i R.18
 • technik architektury krajobrazu - dwie kwalifikacje (2 egzaminy) – R.21 i R.22
 • technik hodowca koni - dwie kwalifikacje (2 egzaminy) – R.19 i R.20
 • technik weterynarii - trzy kwalifikacje (3 egzaminy) – R.9, R.10 i R.11
 • ogrodnik - jedna kwalifikacja (1 egzamin) - R.5
 • jeździec - jedna kwalifikacja (1 egzamin) - R.27

Egzamin przeprowadzany jest 3 razy w roku – w sesji letniej, jesiennej i zimowej. Uczeń (absolwent) może zgłosić chęć:

 • przystąpienia po raz pierwszy do egzaminu z danej kwalifikacji
 • przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu z danej kwalifikacji – dopiero po uzyskaniu wyników z poprzedniej sesji egzaminacyjnej

2. Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 • uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,
 • absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,

3. Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego

Jeśli jesteś uczniem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego;

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Jeśli jesteś absolwentem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;

3) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego.

Jeśli uczęszczasz na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia określono nie później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego i zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego

2) złożyć wypełnioną deklarację do dyrektora szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;

3) dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego niezwłocznie po ukończeniu kursu.

Jeśli ukończyłeś kwalifikacyjny kurs zawodowy i zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego

2) złożyć wypełnioną deklarację do dyrektora szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;

3) dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

4. Miejsce przystępowania do egzaminu i czas trwania egzaminu

Uczniowie/absolwenci zdają egzamin zawodowy w budynku i ogrodzie szkolnym ZSRCKU w Piasecznie. Egzamin pisemny odbywa się w sali lekcyjnej, gdzie zdający rozwiązują test wielokrotnego wyboru lub w pracowni komputerowej, gdzie rozwiązują test zamieszczony na serwerze

Egzamin praktyczny może odbywać się w naszym technikum w dwojaki sposób:

1) w formie pisemnej, jako praca z arkuszem egzaminacyjnym – efektem końcowym jest dokumentacja (d)

2) w formie wykonania zadania praktycznego w pracowni zawodowej lub na terenie ogrodu szkolnego – efektem końcowym jest wykonanie pracy (w).

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut. Część praktyczna w zależności od formy wykonania wynosi 120-180 minut. W zawodach kształcących w naszej szkole część praktyczna odbywa się następująco:

 • technik ogrodnik:

R.5 – wykonanie zadania na terenie ogrodu lub w pracowni – 120 minut

R.18 – dokumentacja pisemna w sali – 180 minut

 • technik architektury krajobrazu:

R.21 – dokumentacja pisemna w sali – 180 minut

R.22 – dokumentacja pisemna w sali – 180 minut

 • technik hodowca koni:

R.19 – dokumentacja pisemna w sali – 180 minut

R.20 – wykonanie zadania na terenie stajni lub w pracowni – 180 minut

 • technik weterynarii:

R.9 – dokumentacja pisemna w sali – 120 minut

R.10 – wykonanie zadania w pracowni – 120 minut

R.11 – dokumentacja pisemna w sali – 180 minut

 

Przedmioty zawodowe muszą się zakończyć wraz z końcem I półrocza ostatniej klasy technikum, dlatego też wszyscy uczniowie klas maturalnych przystępują w sesji zimowej do egzaminów z ostatniej kwalifikacji.

5. Informowanie o wynikach, uzyskiwanie świadectw i dyplomów

Wyniki części pisemnej przeprowadzonej z wykorzystaniem komputera zdający uzyskuje od razu po zakończeniu egzaminu. Wyniki części pisemnej przeprowadzonej z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy zdający uzyskuje po ok. 2 miesiącach. Zdający może sprawdzić orientacyjny wynik tego samego dnia poprzez analizę klucza odpowiedzi zamieszczonego na stronie WWW Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zdający po zakończonym egzaminie może zabrać arkusz z wydrukowanymi pytaniami)

Wyniki części praktycznej, niezależnie od formy egzaminu, zdający otrzymuje po ok. 2 miesiącach, razem z wynikiem części pisemnej.

Zdający, który otrzymał min. 50% punktów z części pisemnej i min. 75% z części praktycznej uzyskuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Zdający, który uzyskał świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz ukończył technikum (ma świadectwo ukończenia technikum) otrzymuje dyplom w danym zawodzie. Dla przykładu:

Dyplom technika ogrodnika otrzymuje absolwent szkoły, który:

1) otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikację R.5

2) otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikację R.18

3) otrzymał świadectwo ukończenia technikum

Świadectwa i dyplomy są wydawane przez OKE.

Free Joomla! template by L.THEME

facebook_page_plugin