Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy do udziału w 43 edycji Olimpiady Języka Angielskiego,

organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu.

Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. By wziąć udział w olimpiadzie uczestnik powinien zapoznać się z zakresem tematycznym i terminarzem Olimpiady (http://oja.wsjo.pl/regulamin/) oraz skontaktować się z  p.Ewą Wiśniowską (osobiście, przez dziennik, bądź swojego anglistę).

Terminarz

Zawody I stopnia – szkolne
Do dnia 20 października 2018 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie podając ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach. W dniach od 3 do 8 listopada 2018 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail test w postaci pliku PDF.

12 listopada 2018 r. o godz. 9.00   uczniowie piszą pracę pisemną (test)

Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min. Do dnia 23 listopada 2018 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji. Do dnia 14 grudnia 2018- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.

Zawody I stopnia są realizowane w szkołach: przeprowadza je komisja szkolna, powołana przez  dyrektora lub – w małych szkołach – wyznaczony przez dyrektora nauczyciel języka angielskiego. Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie.

Na etapie szkolnym test składa się z  60 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Uczniowie piszą test w ciągu 60 minut. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Komisja szkolna ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu, i przesyła ocenione, podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły testy w ciągu dwóch tygodni do odpowiedniego Komitetu Okręgowego. W Komitetach Okręgowych testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby.

Trzy tygodnie po eliminacjach szkolnych Komitet Główny ustala, na podstawie zebranych ze wszystkich okręgów danych statystycznych, minimalną liczbę punktów, kwalifikującą do etapu okręgowego. Komitety Okręgowe, w ciągu tygodnia od decyzji Komitetu Głównego, powiadamiają, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłki listowej, szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych. W piśmie tym podaje się również wszystkie informacje organizacyjne dotyczące eliminacji 2. stopnia w danym okręgu.

Zawody II stopnia organizowane są przez 9 Komitetów Okręgowych, przeprowadzane w wyznaczonych przez nie miejscach i odbywają jednocześnie się we wszystkich okręgach. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów w eliminacjach I stopnia. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów II stopnia zawiadamia szkołę Komitet Okręgowy, w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od eliminacji szkolnych. Na eliminacjach okręgowych uczestnicy zobowiązani są posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.

Zawody II stopnia składają się z eliminacji pisemnych oraz eliminacji ustnych. Test II etapu składa się z dwu testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowego), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania oraz globalnego testu luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.  Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Komisja okręgowa ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu. Następnie testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby. Po zakończeniu weryfikacji testów ogłaszana jest, o ustalonej  przez Komitet Okręgowy porze, w wyznaczonym miejscu, lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji ustnych. Miejsce i czas ogłoszenia tej listy  podane są uczestnikom i ich opiekunom do wiadomości w czasie eliminacji pisemnych.

W eliminacjach ustnych II stopnia Olimpiady biorą udział tylko uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej połowę punktów w teście pisemnym. Limit ten może być ze względów praktycznych podniesiony przez Komitet Główny dla wszystkich okręgów. Uczestnicy tej części eliminacji okręgowych zdają egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Egzamin ustny ma na celu  sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl

Zawody centralne odbywają się w Poznaniu i są organizowane przez Komitet Główny, a przeprowadzane przez wyznaczoną przez niego Komisję Egzaminacyjną.

Listę uczestników zawodów centralnych ustala Komitet Główny po ustaleniu mnożnika przeliczeniowego oceny ustnej oraz podsumowaniu wyników etapów okręgowych. Liczba uczestników dopuszczonych do finału nie może być mniejsza niż 55. Komitet Główny, w uzasadnionych przypadkach,  może zwiększyć liczbę finalistów – np. z powodu minimalnej różnicy punktowej (mniejszej niż cały punkt) pomiędzy ostatnim uczniem kwalifikującym się do finału a następnymi. O zakwalifikowaniu uczestnika do finału Komitet Główny zawiadamia Szkołę w ciągu dwóch tygodni od zakończenia etapów okręgowych.

Zawody III stopnia składają się, dla wszystkich zawodników, z części pisemnej (testu) i ustnej.

Na etapie centralnym uczestnicy zobowiązani posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną. Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin łącznie z testem ze słuchu. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe. Wszyscy uczestnicy finału zdają następnego dnia egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl. Egzamin z literatury i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego odbywają się w języku angielskim. Przed rozpoczęciem egzaminów ustnych ustala się wartość  mnożnika do przeliczenia oceny ustnej.

Uchwałą Komitetu Głównego 20 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymuje tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady. Pozostałe osoby uzyskują tytuł finalisty.

Wyniki finału, zatwierdzone przez Komitet Główny, ogłaszane są kilka godzin po eliminacjach. Zaświadczenia o zdobytych przez uczestnika uprawnieniach Komitet Główny przesyła uczniom na adres szkoły.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *