Print Friendly, PDF & Email

Wyprawka szkolna na rok 2018/2019 przewidziana jest dla uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski w sprawie przyznania Wyprawki szkolnej do pobrania u pedagoga szkolnego. Termin składania uzupełnionych wniosków do 07.09.2018r. Termin dostarczania faktur za zakup podręczników do 21.09.2018r. Wnioski i faktury dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że warunkiem dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, w ramach Wyprawki szkolnej, jest dopuszczenie danego podręcznika do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wykaz podręczników znajduje się w linku: https://podreczniki.men.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *